osad2.jpgosad4.jpgosad5.jpgosad1.jpgosad3.jpg

Note utilisateur: 5 / 5

Etoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles activesEtoiles actives
 

Woy wii Sëriñ Aadi Turee ko fent. Séexu Tiijaan Sëriif la ko jagleel.
Soxna Aram Faal moo leen ko jottali, tibbe ko ci téereb OSAD bu tudd : Téere Dawal, 1995, xët 40-42.


Pitax mu ndaw
Bismilaa Rahmaani Rahiim

Faa ilan, faa ilan
Nan ci woy ciy wolof
Soo woyee ciy wolof
Kon ci xol lay xaraf

    Déglu naa biig ci njël
    Am pitax ciy garab
    Ñuy tawat naan hadiil ( moo di picc mu ndaw)
    Ab liccin moo ko këf

Mii pitax naa ko ndax
Mar wu tar waa ko rey
Mii pitax naa ko man
Xaajumaa wóolu maf

    Mii di woy, mii di jooy
    Kurkutuut, kurkutuut
Soo amul fathu nag (moo di ag ubbeeku)
    Doo ca am aw araf

Seeni woy moo yëngal
Tiisu xol wi ci man
Moo tax it maa ngi nii
Maa ngi saf waa ju dof

    Maa ngi leen naa
    Yéen dangeen dul nelaw
Yéen pitax yi ñu naa
Jooju  wax nañ ko laf

Nun danoo sib nelaw
Kuy nelaw doo nu saf
Kuy nelaw yaa ko tal
Nun sunuy bët du raf

    Foo fi gis kuy nelaw
Ag cofeelam wérul
Su cofeelam wéroon
Kon bëtam sax du xef

Waa ji man waaru naa
Yii pitax ñoo nu gën
Seen cofeel ak hadiil
Soo mënoon roy ko faf

    Fuy pitax deeti woy
As hadiil, nan fa woy
Séexu Tiijaan Sëriif
Moo ko jar mag du kaf

Séexu Tiijaan Sëriif
Nan ko woy, nan ko roy
Ay waxam nan ko ca ŋoy
Moo nu doy, moo nu saf

Séexu Tiijaan Sëriif
Ndeem dangay roy ci moom
Ay jëfam day  rafet
Ay waxam day woyof

Séexu Tiijaan Sëriif
Waaru naa ciy mbiram
Ag cofeelam ci xol
Rekk sax doy na jëf

Séexu Tiijaan Sëriif
Ab kemam daa amul
Foo ko seet, doo ko gis
Muy Kajoor, muy Jolof

Séexu Tiijaan Sëriif
Kuy kokam daldi raw
Soo ko soppee ci xol
Kon bégal, am ngërëm

Daaguleen cim lefam
Daldi raw gaa ya war
Naaru-góor yay dawal
Aw yeneen xeeti lef


OSAD a ñëwaat ak yéen ci mbind mi
a                 /  o
wal ( ndox muy wal)     / wol (wol dugub)
way (meew mu way)     /woy (woyu cosaan)
a                 / e
tay (tay cere)        / tey (bésu tey, moo ko tey)                    

Buleen bind                Bindleen
weddi guiss boccouci             weddi gis bokku ci
njuuj-njaac                    njuuj-njaaj
Geum sa Rew                Gëm sa réew

Joomla templates by a4joomla